• WOORDENBOEK BEGRIPPENLIJST MAKELAARSTERMEN

Makelaarstermen

AANSCHRIJVING

Wanneer een woning of gebouw in slechte staat verkeerd en niet meer aan de eisen voldoet die in het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening of het bestemmingsplan zijn beschreven, kan de gemeente verplichten het pand binnen een bepaalde termijn te verbeteren. Dit noemen we 'een aanschrijving op het pand leggen'. Wanneer u erover nadenkt om een pand te kopen, kunt u bij de gemeente informeren of er een lopende aanschrijving op het pand ligt.

AFLOSSING

Het terugbetalen van de hypotheekschuld. Dit kan in één keer maar ook in delen. De term wordt ook gebruikt om één aflossingstermijn aan te duiden.

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Een een aflossingsvrije hypotheek hoeft geen aflossing betaald te worden maar alleen rente.

AFSLUITKOSTEN

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden om een hypotheek te kunnen afsluiten. Denk hierbij aan afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc

AFSLUITPROVISIE

Bedrag dat door de bank in rekening wordt gebracht als u een hypotheek afsluit.

AFTREKBARE KOSTEN

Alle kosten die gemaakt worden bij de aankoop van een huis en die u mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

AKTE

Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.

AKTE, ONDERHANDSE

Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.

AKTE, OVERDRACHTS

Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

AKTE, TRANSPORT

Ander woord voor overdrachtsakte.

ANNUÏTEITENHYPOTHEEK

Dit is een hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin is de rente hoger dan de aflossing, maar aan het eind is deze verhouding omgedraaid.

ANNULERINGSKOSTEN

Wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte al had gecapteerd, brengen sommige banken annuleringskosten in rekening.

ANTI-SPECULATIEBEDING

Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. In de meeste gevallen betekent dit dat u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan.

APPARTEMENT

Wat informeel het "kopen van een appartement" wordt genoemd, is juridisch het kopen van een appartementsrecht. Als een gebouw juridisch is gesplitst in appartementen, wordt de combinatie van het aandeel in de splitsing betrokken goederen, het uitsluitend gebruiksrecht op een privégedeelte en het verplichte lidmaatschap van een VvE tezamen 'appartementsrecht' genoemd.

BELASTING, OVERDRACHTS

Belasting (2% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.

BELEGGINGSHYPOTHEEK

Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.

BESTEMMINGSPLAN

Een bestemmingsplan is het beleidsdocument waardoor de ruimtelijke ordening wordt bepaald. Dit pan geeft de "bestemming" van een gebied aan.

CANON

Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente.

COURTAGE

Vergoeding of provisie die de makelaar u voor zijn diensten in rekening brengt.

EIGENDOMSBEWIJS

Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte. U krijgt het eigendomsbewijs na de overdracht van de notaris.

ERFDIENSTBAARHEID

Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Bijvoorbeeld het recht van overpad.

ERFPACHT

Erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft of de pacht opzegt. Economisch gezien heeft de erfpachter een vergelijkbare positie als die van de eigenaar. De erfpachter betaalt in ruil daarvoor een bepaald bedrag aan de eigenaar.<p "="">Oorspronkelijk komt het recht van erfpacht voor in de landbouw, waar het nu ook nog veel wordt toegepast als agrarische erfpacht. Later is het recht ook in gebruik genomen door een aantal gemeentes. Deze gemeentes wilden hiermee invloed uitoefenen op de ontwikkeling van hun gemeente. Door bouwkavels uit te geven in erfpacht in plaats van eigendom profiteert de gemeente van de waardestijging.

EXECUTIE

Een executie is een gedwongen verkoop. Als u uw hypotheek niet tijdig betaalt, kan de hypotheekverstrekker hiertoe overgaan.

EXECUTIEWAARDE

De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

FINANCIERINGSKOSTEN

Alle kosten die u maakt om een lening af te sluiten.

GARANTIE INSTITUUT WONINGBOUW (GIW)

Geeft waarborgcertificaten uit voor huizen die door aangesloten bouwbedrijven zijn gebouwd. Deze aangesloten bedrijven houden zich aan bepaalde vastgestelde normen.

GARANTIE, RENTE

Hypotheekofferte waarin de aangeboden rente een bepaalde periode blijft gelden, ook als de kapitaalmarktrente tussentijds stijgt.

HERBOUWWAARDE

Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het verwoest is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een brand of storm..

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek) schuld.

HYPOTHEEK, LINEAIRE

Een hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost.

HYPOTHEEK, SPAAR

Hypotheekvorm waarbij u niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee u de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.

HYPOTHEEKAKTE

De notariële akte waarin de rechten en plichten tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer zijn vastgelegd.

HYPOTHEEKGEVER

De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen.

HYPOTHEEKNEMER

De bank die een hypothecaire lening verstrekt aan een huiseigenaar, met het huis als onderpand.

HYPOTHEEKREGISTER

Openbaar register bij het kadaster waar alle hypotheken staan geregistreerd.

KADASTER

Instelling waar alle onroerende zaken, zoals grond en gebouwen, staan geregistreerd.

KETTINGBEDING

Dit is een bepaling in een koopcontract die wordt overgedragen op iedere volgende eigenaar.

KOSTEN KOPER (K.K.)

De bijkomende kosten bij de aankoop van een huis komen voor rekening van de koper. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de notariskosten en de overdrachtsbelasting.

MAKELAAR

Een makelaar is een soort tussenhandelaar die helpt en bemiddelt in de aan- en verkoop van onroerende zaken en verzekeringen.

MONUMENT

In Nederland is een gebouw een monument wanneer deze van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG)

Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. NHG wordt aangevraagd via de instelling die de hypotheek verstrekt.

ONROERENDE ZAAKBELASTING

Dit is een belasting die door de gemeente wordt geheven bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand.

ONTBINDENDE VOORWAARDE

Gebruikelijke ontbindende voorwaarden bij het kopen van een woning hebben betrekking op de woonvergunning en de financiering: als de koper die vergunning niet krijgt, of hij de hypothecaire lening niet rond kan krijgen, kan hij een beroep doen op die ontbindende voorwaarden, en daarmee de koop ontbinden.

OPSTALVERZEKERING

Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak.

OVERDRACHTSBELASTING

Belasting (2% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.

OVERWAARDE

Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van uw huis en de nog uitstaande hypotheek.

TAXATIE

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object en wordt gegeven door een taxateur. Een makelaar kan alleen een waardebepaling geven. Dit is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname. Er wordt dan vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving en de ervaring van de makelaar.

TAXATIERAPPORT

Rapport waarin de resultaten van de taxatie staan vermeld.

VINEX

Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse Ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou kunnen plaatsvinden. Deze locaties aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw worden vaak Vinex-locaties of Vinex-wijken genoemd.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

De term vrij op naam wordt gebruikt bij de handel in vastgoed. Een verkoopprijs is "vrij op naam" als een aantal bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notaris-en makelaarskosten bij de prijs inbegrepen zitten.

VRIJE VESTIGING

Om dit huis te bewonen hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

WAARBORGSOM

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (10% van de koopsom) bij de notaris als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

WAARDEPEILDATUM

De WOZ-waarde wordt periodiek opnieuw vastgesteld en geldt dan voor een bepaalde periode. Omdat een taxateur niet alle objecten op dezelfde dag kan taxeren, om de gerealiseerde verkoop- en huurprijzen te kunnen analyseren en om rechtsgelijkheid te creëren worden alle objecten naar dezelfde "waardepeildatum" getaxeerd.

WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN

Afgekort Wet WOZ is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.

EINDE WOORDENBOEK BEGRIPPENLIJST MAKELAARSTERMEN

 

Hopelijk heeft u iets gehad aan bovenstaande begrippenlijst. Mocht u hierover, of over iets anders vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

VERKOOPGESPREK
Zoek je een makelaar voor de verkoop van jouw woning?

JA GRAAG !

AANKOOPGESPREK
Zoek je een aankoopmakelaar of wil je vrijblijvend kennis maken bij ons op kantoor?

JA GRAAG !

Neem contact op

030 - 2100401
info@rvlmakelaars.nl

ADRES KANTOOR UTRECHT
Prins Hendriklaan 44
3583 EN UTRECHT

ADRES KANTOOR LEIDSCHE RIJN
Saffraanweg 41
3541 SZ UTRECHT

Naar contact
Kies je makelaar
EGON ROSENBERG
EGON ROSENBERG

06-46441783

Bekijk alle makelaars

Contact
ADRES KANTOOR UTRECHT
  • Prins Hendriklaan 44
  • 3583 EN UTRECHT
ADRES KANTOOR LEIDSCHE RIJN
  • Saffraanweg 41
  • 3541 SZ UTRECHT